Alumni

2022

Name Vorname
Tyczkowski Gregor verstorben im Oktober 2022
Norbert Axt Ruhestand
Marie Doering Versetzung
Andrea Falkenbach Versetzung
Margit Heitzer Ruhestand
Harald Körver-Buschhaus Ruhestand
Stefan Krauß Versetzung
Martina Saßmannshausen Ruhestand

 

2023

Name Vorname
Özcan Ahmed Ruhestand